Admissions

“महाराष्ट्र गर्ल्स एज्युकेशन सोसायटी, हुजूरपागा” येथील विविध विभागातील प्रवेश प्रक्रिया ही वेळोवेळी शासनाने जाहीर केलेल्या नियमांनुसारच होते.


माहितीसाठी प्रत्येक विभागाचे संपर्क पुढीलप्रमाणे

लक्ष्मी रोड शाखा

मराठी माध्यम
  इयत्ता विभागाचे नाव संपर्क
1 प्री प्रायमरी शिशुरंजन, छोटा गट, मोठा गट शिशुमंदिर, लक्ष्मी रोड 020-65217190
mgeshishumandir@ gmail.com
2 प्रायमरी पहिली ते चौथी रँग्लर र. पु. परांजपे प्राथमिक शाळा, हुजूरपागा 7588289132
Huzurpaga1884@gmail.com
         
3 सेकंडरी पाचवी ते दहावी एच.एच.सी.पी. हायस्कूल आणि ज्युनिअर कॉलेज फॉर गर्ल्स, हुजूरपागा 020-24455821
Headmistress_hhcp@yahoo. in
4 हायर सेकंडरी अकरावी ते बारावी
5 सिनीअर कॉलेज कॉमर्स डिग्री कोर्सेस हुजूरपागा महिला वाणिज्य महाविद्यालय 020-24497538
hmvm2001@gmail.com
6   पाचवीपासून पुढे हुजूरपागा गर्ल्स हॉस्टेल 020-20242046
इंग्रजी माध्यम
  इयत्ता विभागाचे नाव संपर्क
1 प्री प्रायमरी Nursery, Junior KG, Senior KG Late Sou Ashwini Arun Deosthali Preprimary Huzurpaga English Medium School 020-24455484
hppems@gmail.com
2 प्रायमरी पहिली ते सातवी
(Std. 1 to 7)
Huzurpaga English Medium Primary School 020-24455484
huzurpagaengmedprimary@gmail.com
3 सिनीअर कॉलेज कॉमर्स डिग्री कोर्सेस Huzurpaga Mahila Vanijya Mahvidyalaya 020-24497538
hmvm2001@gmail.com

कात्रज शाखा

मराठी माध्यम
  इयत्ता विभागाचे नाव संपर्क
1 प्री प्रायमरी शिशुरंजन, छोटा गट, मोठा गट शिशुमंदिर, कात्रज 020-26960223
hujurpagashishu@yahoo.com
2 प्रायमरी पहिली ते सातवी हुजूरपागा कात्रज प्राथमिक शाळा hujurpagakatrajprimaryschool@yahoo.com
3 सेकंडरी आठवी ते दहावी हुजूरपागा कात्रज माध्यमिक शाळा 020-26960223
hujurpagakatraj@yahoo.in
4 हायर सेकंडरी अकरावी ते बारावी हुजूरपागा कात्रज उच्च माध्यमिक शाळा (उपविभाग – व्यवसाय, वाणिज्य) 020-26960223
hujurpagakatraj@yahoo.in
इंग्रजी माध्यम
  इयत्ता विभागाचे नाव संपर्क
1 प्री प्रायमरी Nursery, Junior KG, Senior KG Huzurpaga Girls’ Pre-primary English Medium School

(+91) 727 608 4080
hgemsk@gmail.com

2 प्रायमरी पहिली ते सहावी
(Std. 1 to 6)
Huzurpaga Girls’ Primary English Medium School (+91) 727 608 4080
hgemsk@gmail.com